Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Happetize. Bij het gebruik van de website, het portaal, de mobiele app en alle overige overeenkomsten waarbij Happetize diensten verleend zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Happetize is een handelsnaam van Happetize V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 85961639. Gebruikers van het Happetize portaal of de mobiele app worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘afnemers’.

Artikel 1 Privacy

Happetize geeft om de privacy van haar afnemers en heeft daarom een zorgvuldig privacybeleid opgesteld. Deze is te vinden op www.happetize.nl/privacy. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Happetize zorgvuldig omgaat met de gegevens van haar afnemers.

Artikel 2 Omschrijving van de dienst

Happetize verzorgt de levering van Happetize als Software As A Service. Happetize verzorgt ook het onderhoud aan de Happetize Software. De Happetize Software kan verkregen worden door in te loggen met persoonlijke inloggegevens via www.app.happetize.nl

Artikel 3 Verplichtingen Happetize

Happetize verleent de afnemer het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Happetize software. De software mag door de afnemer uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt, tenzij partijen terzake nadere afwijkende afspraken maken. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de afnemer niet toegestaan de software te verkopen, verhuren, sublicentiëren, vervreemden of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.Afnemer heeft geen beschikking tot de broncode of bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentaties, ook niet indien afnemer bereid is om hier een financiële vergoeding voor te voldoen. Afnemer erkent dat de broncode en bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie een vertrouwelijk karakter heeft en bedrijfsgeheimen van Happetize bevat.

Artikel 4 Onderhoud Happetize

Afnemer heeft een onderhoudsovereenkomst met Happetize door het afnemen van een gebruikslicentie. Onderhoud van Happetize omvat wijzigingen, verbeteringen en bug-fixing ten behoeve van de Happetize software, ter beoordeling van Happetize.

Artikel 5 Informatie en diensten van derden

Happetize kan informatie van derden bevatten en de juistheid van deze informatie wordt niet door Happetize gegarandeerd. Happetize is in geen geval aansprakelijk voor de schade die indirect of direct het gevolg is van producten, diensten, handelen, adviezen en/of nalaten van derden niet zijnde hulppersonen van Happetize.

Artikel 6 Intellectueel Eigendom

Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden wordt door afnemer nadrukkelijk erkend dat alle geleverde diensten, materialen, ontwerpen, informatie en overige inhoud binnen de Happetize applicatie, met uitzondering van door afnemers gegenereerde persoonsgegevens, eigendom zijn van Happetize. Deze worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 7 Abonnementen en betaling (inclusief opzegging)

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen die door Happetize worden opgegevens steeds in Euro’s en exclusief BTW.
Happetize is gerechtigd op elk moment de aangeboden licentiekosten of andere kosten aan te passen. In overleg met een hulppersoon van Happetize heeft afnemer recht op een proefperiode van 14 dagen.Tenzij anders vermeld, zijn de abonnementen altijd voor één jaar. De Overeenkomst zal steeds stilzwijgend met dezelfde duur worden verlengd, behoudens opzegging door een der partijen vóór het einde van de contractsduur.Licentiekosten kunnen voor een jaar vooruit betaald worden of maandelijks betaald worden. De extra kosten per cliënt worden altijd maandelijks betaald.

Bij het vooruitbetalen van de licentiekosten voor één jaar gaat de betaling als volgt:
- Happetize stuurt afnemer een factuur met de licentiekosten voor 12 maanden zodra Afnemer Happetize afneemt.
- Happetize stuurt afnemer vervolgens iedere 1ste van de maand een factuur met de overige kosten per cliënt, op basis van het aantal cliënten die op de 1ste van de maand actief zijn in het portaal van de afnemer.

Bij het maandelijks betalen van de licentiekosten gaat de betaling als volgt:
- Happetize stuurt afnemer een factuur met de licentiekosten voor de eerste maand zodra afnemer Happetize afneemt.
- Happetize stuurt afnemer vervolgens iedere 1ste van de maand een factuur met de licentiekosten voor 1 maand + de overige kosten per cliënt, op basis van het aantal cliënten die op de 1ste van de maand actief zijn in het portaal van de afnemer.

Indien de afnemer op een andere dag dan de 1ste van de maand start met het afnemen van Happetize, worden de licentiekosten verrekend op basis van het aantal resterende dagen van de maand.
Voorbeeld: Afnemer neemt op 12 april Happetize af en wil licentiekosten en cliënt kosten per maand betalen. Afnemer krijgt op 1 mei een factuur met de licentiekosten van de resterende 19 dagen van de maand april (40/30*19=€25,33), licentiekosten voor de maand mei (€40) en de cliënt kosten van het aantal cliënten dat op 1 mei in het portaal staan. 

In een praktijk met meerdere afnemers kunnen de licentiekosten betaald worden door de individuele afnemers die werkzaam zijn binnen de praktijk of het totaal door de praktijk afnemer.
Facturen dienen binnen een betalingstermijn van 14 dagen voldaan te worden. Is dit niet het geval, dan wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Indien de afnemer 30 dagen na het sturen van de eerste factuur niet betaald heeft, verliest de afnemer zijn gebruikerslicentie van alle door Happetize geleverde diensten en software. Afnemer is nog steeds betalingsplichtig wat betreft de resterende maanden van de jaarlicentie.
Opzeggen van de overeenkomst kan door middel van aangetekend schrijven.

Artikel 8 Wijzigingen van de functionaliteiten

Happetize behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op ieder moment een deel van de-, of het geheel aan functionaliteiten van de applicatie te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat zij dit hierover aan de Afnemers hoeft te communiceren. Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van de gedeelde informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan. Happetize is niet aansprakelijk voor enige uit dit verlies voortvloeiende directe of indirecte schade. In geval van een dergelijke wijziging, om welke reden dan ook, heeft de afnemer slechts recht op retournering pro ratio van reeds vooruitbetaalde bedragen aan Happetize.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De applicatie en de inhoud daarvan worden door Happetize geleverd zoals deze zijn, inclusief mogelijke gebreken. Afnemer erkent dat de applicatie mogelijk (verborgen) gebreken vertoont en accepteert hier aangaande het risico voor de hieruit voortvloeiende schade aan haar kant. Wederpartij kan niet op grond van non-conformiteit een overeenkomst opzeggen.Happetize is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, schade van derden, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van gegevens. Elk recht op schadevergoeding van Afnemer vervalt in ieder geval voor zover de Afnemer niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede wanneer Afnemer Happetize ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

Artikel 10 Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan: vertraging bij of een tekortkoming in de nakoming door hulppersonen van Happetize; de niet (tijdige) beschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Happetize; storing van internet, data centers, computernetwerk- of telecommunicatie faciliteiten en elektriciteitsstoring. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal zijn opgelost.

Artikel 11 Wijziging algemene voorwaarden

Happetize behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Na een dergelijke wijziging worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden onmiddellijk ter inzage aangeboden op de website van Happetize.

‍Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op -04-2022